Drobečková navigace

Úvod > Provozní řád badmintonových kurtů

Provozní řád badmintonových kurtů

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ
 2. Provozní doba je uvedena na internetových stránkách sportoviště. Provozovatel si vyhrazuje právo na její změnu, úpravu či omezení, např. z důvodu údržby, oprav nebo konání sportovních akcí.
 3. Vstupem do areálu se zákazníci a návštěvníci zavazují bezvýhradně dodržovat ustanovení Provozního řádu. Ve všech případech musí uposlechnout pokynů personálu. Povinnost dodržovat ustanovení Provozního řádu vzniká už v okamžiku učinění objednávky na čerpání služeb.
 4. Zákazníci jsou povinni počínat si při čerpání služeb takovým způsobem, aby neomezovali ostatní zákazníky v jejich právech. Zákazníci jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti provozu, hygienické a požární předpisy, zásady pro ochranu zdraví osob, herní pravidla a zásady bezpečného provádění sportovních činností. Za všech okolností jsou povinni předcházet škodám na zdraví a na majetku svém i jiných osob.
 5. Zahájením čerpání služeb zákazník převzal na sebe plnou zodpovědnost za dodržování ustanovení bodu 3. tohoto článku. Nedodrží-li zákazník předmětné ustanovení a dojde ke vzniku škodní události, je povinen způsobenou škodu nahradit.
 6. Za děti a mládež do 18 let nesou plnou zodpovědnost jejich rodiče.
 7. ZÁKAZY
 8. V areálu badmintonových kurtů je zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje a omamné látky.
 9. Je zakázáno jakkoliv zasahovat do sportoviště, které je vyhrazeno pro jiné zákazníky.
 10. Poruší-li zákazník či návštěvník badmintonové haly ustanovení Provozního řádu, personál osobu vykáže ze sportoviště. Taková osoba je povinna zaplatit vše, co by jinak zaplatila, pokud by k vykázání nedošlo.

III. OBJEDNÁVÁNÍ SLUŽEB

 1. Čerpání vybraných služeb lze objednat dopředu, on-line rezervačním systémem.
 2. Objednávající je povinen činit objednávky výhradně svým jménem, rovněž uvádí své křestní jméno, platný telefonický a email kontakt. Objednávající je povinen si ověřit, zda je objednávka učiněna v souladu s jeho pokyny. V případě pochybností jsou vždy platné údaje uvedené v počítači na recepci badmintonové haly a reklamace je nepřípustná.
 3. Přijatá objednávka je vždy závazná. Závazná je i délka objednané služby. Zrušení objednávky ze strany objednávajícího lze provést osobně nebo telefonicky, avšak nejpozději 24 hodin předem. V případě zrušení objednávky méně než 24 hodin před jejím započetím je zrušení zpoplatněno storno poplatkem ve výši 100 % ceny objednané služby. Neuhrazený storno poplatek může být důvodem k odmítnutí nebo zrušení dalších objednávek. Objednávka může být přijata podmínečně, objednávající je však povinen zároveň s čerpáním objednaných služeb zaplatit požadovaný storno poplatek.
 4. Provozovatel má právo zrušit objednávku pouze existuje-li k tomu platný důvod, a zároveň má povinnost neprodleně informovat majitele objednávky o jejím zrušení.
 5. ČERPÁNÍ SLUŽEB
 6. Zákazníci čerpají služby v souladu s ustanoveními Provozního řádu a podle pokynů personálu. Veškeré úhrady jsou prováděny on line platbou pomocí platební brány, v krajním případě v hotovosti obsluze badmintonové haly.
 7. Zákazníci se dostavují na objednanou službu s dostatečným předstihem. V opačném případě má obsluha právo nabídnout službu jinému zákazníkovi. Pro řešení zmeškaných objednávek platí ustanovení čl. C. Objednávání služeb, bod 3.
 8. Čerpání služby začíná a končí dle rezervovaných hodin. Hrací jednotka je 60 minut a objednávat lze pouze v časových intervalech celých hodin (např. 15 – 16 hod.).
 9. Provozovatel si vyhrazuje právo změny čísla objednaného kurtu z provozních důvodů.
 10. Na sportovištích se zákazníci nacházejí pouze po dobu, která jim oprávněně náleží. Po skončení doby čerpání jsou zákazníci povinni ihned opustit kurty a neomezovat ostatní zákazníky v jejich právech.
 11. Vstup na kurty a do prostor vyhrazených pro služby je povolen pouze ve vhodném oděvu a obuvi. Zákazníci mohou používat při čerpání služeb pouze předepsanou sportovní obuv (čistá sálová obuv se světlou podrážkou), sportovní vybavení a doplňky neohrožující zdraví a majetek. Je zakázáno vstupovat na sportoviště ve znečistěné obuvi. V případě nesplnění této podmínky je obsluha sportoviště oprávněna takového hráče nepustit na kurt a požadovat zaplacení objednaného kurtu.
 12. Zákazníci nevbíhají do badmintonové sítě a ani ji jinak nepoškozují.
 13. OSTATNÍ USTANOVENÍ
 14. Zákazník je povinen nahradit v souladu s čl. A. Obecná ustanovení, bod 4. škodu způsobenou na majetku provozovatele badmintonové haly, a to v pořizovací ceně. U předmětu půjčovny je možné, aby zákazník nahradil škodu v ceně nižší než pořizovací, a to s přihlédnutím ke stupni dřívějšího opotřebení. O stupni opotřebení předmětu rozhodne výhradně personál badmintonové haly.
 15. Zapomenutou, odloženou, ztracenou anebo nalezenou věc jakéhokoliv druhu je nálezce povinen odevzdat personálu badmintonové haly nebo vedlejšího dětského zabavního parku. Věc bude vydána jejímu majiteli.
 16. Provozovatel bedmintonové haly si vyhrazuje právo na změnu Provozního řádu bez předchozího upozornění.